Bio-Thesiometer Diagnostic Apparatus VPT-I

(دستگاه ارزیابی حس لرزش)

VPT-Iدستگاهی برای تشخیص نوروپاتی می­باشد که استفاده از آن آسان و غیر تهاجمی است. VPT-I، شامل دستگاه میزبان و پروپ ارتعاش است که ارتعاشات محلی را فراهم می­کند و با توجه به واکنش بیمار، بیماری­های القایی سیستم عصبی تشخیص داده می­شود.

کاربرد بالینی:

آزمایش آستانه حساسیت

تست احساس شنوایی بدن