بررسی نوروپاتی با تست مونوفیلامان

در بیش از 80% موارد، نوروپاتی محیطی عامل خطرساز بروز زخم پاي دیابتی است. لذا معاینه عـصبی در غربـالگري بیماران در معرض خطر زخم پا اهمیت فراوانی دارد. هدف این مطالعه بررسی شـیوع نوروپاتی محیطـی در بیمـاران دیـابتی بر اساس یافته هاي بالینی و عوامل موثر بر بروز آن میباشد.

پای دیابتی به هر گونه آسیب و پاتولوژیکه نتیجه مستقیم دیابتو یا عوارض دراز مدت (و یا مزمن) دیابت در پای بیمار است گفته می‌شود. حضور آسیب‌های دیابتی مختلف در پا٬ سندرم پای دیابتی نامیده می شود. اتیولوژی زخم‌های دیابتی شامل موارد بسیاری است. در یک مطالعه، ۶۳٪زخم‌های دیابتی به ۳ مورد نوروپاتی حس محیطی، دفرمیتی(تغییرشکل) و ترومانسبت داده شده‌اند که بیشترین پاتولوژی و آسیب در پای بیمار اتفاق می‌افتد.

عوامل خطر موجود در ایجاد این عارضه که جزو فاکتورهای پاتوژن(بیماری‌زا) هستند شامل مواردی چون جنس مذکر، فقدان حساسیت محافظتی به سبب نوروپاتی، نارسایی شریانی، تغییر شکل پا و تشکیل کالوس در نتیجه فشارهای مرکزی، نوروپاتی و زخم‌های دیابتی اتونومیک که منجر به کاهش عرق و خشک شدن پوست می‌شود، محدود شدن حرکت مفاصل، چاقی، کنترل نکردن گلوکز، پوشش نامناسب پا که منجر به ترک خوردگی پوست می‌شود، سابقه ابتلا به دیابت بیش از ۱۰ سال، نوروپاتی حسی (این نوروپاتی مانع از انجام مکانیسم‌های دفاع طبیعی بدن می‌شود و بیمار را در معرض آسیب‌های عمده یا آسیب‌های کوچک و یا مکرر قرار می‌دهند در حالی که بیمار غالباً این آسیب‌ها را حس نمی‌کند)، ادمو سابقه مصرف سیگار می‌شود.

همه افراد دیابتی، باید سالیانه از نظر تشخیص گروه پرخطر، معاینه شوند، که شامل بررسی حس محافظتی، ساختمان پا، بیومکانیک آن، بررسی وضعیت عروقی و پوست پا می‌باشد

شیوع بالاي نوروپاتی دیابتی در این مطالعه، موید اهمیت ارزیابی و توجه به نوروپاتی در معاینـه بیمـاران دیـابتی است. با توجه به دقت هاي مشابه و سهولت انجام، پیش نهاد می کنیم از پرسشنامه و آزمون مونوفیلامـان در کنـار هـم براي تشخیص نوروپاتی دیابتی استفاده شود. در بیماران مسن تر، سابقه ابتلاي طولانی تر و بیماران بـا قنـدخون بـالا، ارزیـابی مرتب پاها و کنترل شدید قندخون مد نظر باشند .

بیماران دچار نوروپاتی در هر ویزیت پای آن‌ها کنترل میشودبرای افراد کم‌خطر٬ وضعیت نورولوژیک توسط آزمون مونوفیلامـانصورت می‌گیرد

بررسی وضعیت نورولوژیک پای بیمار دیابتی در افراد کم‌خطر با استفاده از مونوفیلامـان۱۰ گرم صورت می‌گیرد. در این تست مونوفیلامـان۱۰ گرم، را به مدت ۱-۲ ثانیه با پوست کف پا در تماس قرارداده می‌شود و در صورتی که توسط بیمار حس نشود، حس محافظتی بیمار مختل تلقی می‌شود.

آزمون ده نقطه اي مونوفیلامـاندر ده نقطه کف و پشت پا انجـام مـی شـود و عدم احساس مونوفیلامان در یک یا چند نقطه نشان دهنده نوروپاتی محیطی است . در هر بیمار در صـورتی کـه هر کدام از معیارهاي فوق الذکر بالاتر از حداقل نرمال بیان شده بود، بیمار مبتلا به نوروپاتی محسوب می گردید.

مونوفیلامـان چیست؟يك قطعه كوتاه از نايلون مثل موي زبر برس كه روي يك دسته قرار گرفته است. پزشك از اين وسيله براي كنترل كردن حساسيت اعصاب كف پا استفاده مي‌كند.

مونوفیلامـان شرکت جیما ایتالیا موجود میباشد.