مونوفیلامان دنامد

برای بررسی نوروپاتی پای دیابتی

مونوفیلامان ابزار ساده و مفیدی برای بررسی حسی و اثرات نوروپاتی در بیماران است.

ویژگیهای مونوفیلامان دنامد

-          بررسی اثرات حسی و فشار در اعصاب محیطی

-          کالیبره شده برای اعمال فشار 10گرم بر اساس استاندارد

-          یکبار مصرف

-          عرضه در بسته بندیهای 20 عددی