تمایزگر حسی دو نقطه­ ای

کولیس پلاستیکی (ABS) با مقیاس روی صفحه آلومینیومی چاپ شده است. تمایزگر بین دو نقطه، توانایی تشخیص این نکته است که دو شی نزدیک در تماس با پوست واقعا دو نقطه متمایز هستند، نه یکی. اغلب در طول معاینه عصبی، آزمایش با دو نقطه تیز انجام می­شود و نشان می­دهد که چقدر سطح ناحیه پوستی تفکیک شده است. تبعیض دو نقطه یک روش قابل اعتماد و به طور گسترده ای برای تعیین گنوزی لامسه (tactile gnosis) است. این آزمایش متکی به توانایی و یا تمايل بيمار به اعلام حسی است که درک می­کند و بايد با چشمان بسته این آزمایش انجام شود.